محافظ شش خانه آنالوگ طوسی آروین با کابل 4 متر – مدل PA706