محافظ شش خانه دیجیتال سفید آروین با کابل 1/8 متر – مدل PD806