محافظ شش خانه دیجیتال سفید آروین با کابل 4 متر – مدل PD806